TOP
21-08-2019

Gameplays mới - Quần Anh Luận Kiếm

Cảnh giới khiêu chiến mới, phần thưởng phong phú. Không chỉ khảo nghiệm năng lực cá nhân của từng quý nhân sĩ, mà còn gia tăng tinh thần đồng đội, tương trợ lẫn nhau.

Thực Lực Quần Anh

 • 1. Cảnh giới Quần Anh: Theo thứ tự từ thấp đến cao là Tôi Thể Cảnh, Dịch Cân Cảnh, Đoạn Cốt Cảnh, Luyện Bí Cảnh, Hoán Huyết Cảnh, Tẩy Tủy Cảnh, Vô Lậu Cảnh, Kim Thân Cảnh, Bất Diệt Cảnh.
 • 2. Phẩm cấp Quần Anh: Theo thứ tự từ cao đến thấp là: Thiên Phẩm, Địa Phẩm, Huyền Phẩm, Hoàng Phẩm

Cài Lại Mỗi Ngày

 • 1. Mỗi ngày lúc 02:00 cài lại boss, và hồi phục 5 lần số nhận thưởng
 • 2. Sau khi cài lại boss, phải thủ công nhấp nút làm mới chọn boss có thể khiêu chiến hôm nay
 • 3. Sau khi làm mới, ngẫu nhiên chọn 5 vị quần anh để người chơi khiêu chiến

Anh Hùng Luận Kiếm

 • 1. Người chơi có thể chọn quần anh tùy ý làm mới ra làm mục tiêu khiêu chiến. Cũng có thể trực tiếp khiêu chiến 1 vị quần anh đầu tiên mặc định chọn làm mục tiêu
 • 2. Sau khi chọn mục tiêu khiêu chiến, người chơi có thể trực tiếp nhấp Luận Kiếm để khiêu chiến 1 người
 • 3. Khi thấy thực lực mình không đủ, cũng có thể chọn tổ đội hảo hữu tham gia khiêu chiến
 • 4. Khi chiến đấu cùng quần anh, hiệu ứng hồi sinh lực sẽ dần giảm theo số lần tấn công quần anh.
 • 5. Khi tổ đội khiêu chiến quần anh, nếu người chơi phát động khiêu chiến, tất cả thành viên khiêu chiến thất bại, rời chiến đấu.

Thưởng Luận Kiếm

 • 1. Người chơi có thể khiêu chiến quần anh bản thân, cũng có thể tham gia khiêu chiến của người khác.
 • 2. Muốn nhận được thưởng, phải đánh bại quần anh này. Đồng thời số lần thưởng không bằng 0.
 • 3. Khi không có số lần thưởng, sau khi tham gia Anh Hùng Luận Kiếm người khác và khiêu chiến thành công, tuy không thể được thưởng, nhưng có thể được điểm Hiệp Nghĩa
 • 4. Giới hạn điểm nghĩa mỗi ngày là 100 điểm.

Số Lần Thưởng

 • 1. Mỗi ngày hồi phục 5 lần số lần thưởng
 • 2. Số lần thưởng có thể tích lũy, tối đã tích lũy 35 lần.

Nhắc Boss

 • 1. Có thể tích chọn thủ công, có muốn khi ở Quần Anh Thiên Phẩm, thông báo toàn server không
 • 2. Mặc định tích chọn

Quần Hùng Hội

 • 1. Ở Quần Hùng Hội có thể xem tất cả thông tin quần hùng có thể khiêu chiến